Internetowy Słownik Języka Kaszubskiego

Szanowni przyjaciele kaszubskiej sprawy!

Niedługo będziemy mieli za sobą dwa ciężkie lata szkolne, w czasie których musieliśmy – my, kaszubscy działacze i nauczyciele, mierzyć się z rzeczywistością, w której lekcje języka kaszubskiego w szkołach na wiele miesięcy przeniesiono do Internetu.

Wszyscy wiemy, że od 2005 roku nauczamy języka kaszubskiego w szkołach. Od tego czasu wiele organizacji przygotowało i wydało mnóstwo podręczników do nauki języka kaszubskiego, pięknych książek, które mają w nauce naszej rodzimej mowy pomagać dzieciom. Jednak od 2005 roku świat szybko pognał przed siebie: dziś wszystko wiąże się z Internetem i mobilnymi technologiami, w których kaszubszczyzna wciąż nie odnalazła swego miejsca. A z tego powodu – coraz szybciej zaczyna tracić możliwość na przetrwanie w kolejnych pokoleniach.

Od kilku lat coraz większa grupa ludzi mówi o tym, że chciałaby podjąć się nauki języka kaszubskiego, jednak w Internecie brakuje do tego materiałów, a najlepiej, gdyby mogli robić to wtedy, gdy czas im na to pozwoli, bo kursy stacjonarne zawsze są dla takich zainteresowanych albo za daleko, albo zbierają zbyt małą liczbę uczestników i szybko upadają.

Chcemy, jako Fundacja Kaszuby, zaproponować rozwiązanie, które może pomóc każdemu w nauce języka kaszubskiego w dzisiejszym świecie technologii. Mamy plan stworzyć profesjonalny słownik języka kaszubskiego w Internecie. Od 2 lat próbujemy pozyskać na to środki z różnych źródeł, niestety, komisje oceniające nasze wnioski, które działają przy różnych podmiotach zajmujących się wspieraniem finansowym działań mniejszościowych organizacji, wciąż odrzucają nasze prośby, argumentując to tym, że słownik taki nie jest działaniem kulturalnym, a naukowym.

Po dwóch latach starań i szukania środków, chcemy prosić Państwa o wasze prywatne wsparcie naszego pomysłu. Aby to Państwu umożliwić uruchomiliśmy zrzutkę pod adresem: https://zrzutka.pl/5xw6zz

Pragniemy prosić o każde wsparcie, nawet drobnymi wpłatami. Jeżeli uda się nam uzbierać całą kwotę, mamy nadzieję, że powstanie początek słownika: około 25 tys. haseł z ich dobrym opisaniem w językach kaszubskim i polskim. W przyszłości będziemy to rozwijać o języki: angielski, niemiecki i ukraiński. Dojdą do tego także nagrania dźwiękowa kaszubskich słów, a poza stroną internetową, uruchomimy także aplikację mobilną. Wierzymy, że będzie to narzędzie, które w nauce języka kaszubskiego posłuży każdemu.

Jeśli możecie Państwo, to poślijcie także tę prośbę dalej w świat.

Wielkie dzięki za każdą pomoc!

Tczëwôrtny drëszë ë drëchnë kaszëbsczi sprawë!

Wnetkã mdzemë mielë za sobą dwa drãdżé szkòłowé lata, òb czas jaczich mùszelë jesmë më – kaszëbsczi dzejôrze ë szkólny, biôtkòwac z realnotą, w jaczi ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach òstałë na wiele miesąców przeniosłé do jinternetë.

Wiémë, że òd 2005 rokù kaszëbsczi je ùczony w szkòłach. W tim czasu rozmajité pòdjimiznë przërechtowałë ë dałë smarą wiele ùczbòwników do kaszëbsczégò jãzëka, a téż pòkazywają sã widzałé ksążczi, jaczé mògą w ti ùczbie naji rodny mòwë naszima dzecóma pòmagac. Równak òd 2005 rokù swiat chùtkò pòszedł do przódkù: dzysô wszëtkò krący sã wkół jinternetë ë mòbilnëch technologiów, w jaczich kaszëbizna wcyg nie nalazła swòjégò placu. A bez to – zaczinô corôz chùdzy tracëc mòżlëwòtã na przëdërchanié w pòstãpnëch pòkòleniach.

Òd czile lat corôz wicy lëdzy gôdô, że chcelë bë sã móc ùczëc kaszëbsczégò jãzëka, le w jinternece felô do te zdrojów, a nôlepi, żebë mòglë to robic tedë, czej mdą mielë na to czas, bò stacjonarné kùrsë wiedno są dlô zajinteresowónëch abò za dalek, abò je za małé zajinteresowanié, tej flot taczi kùrs ùpadô.

Chcemë, jakno Fùndacjô Kaszuby, zabédowac na to rozrzeszenié, jaczé mòże pòmóc w ùczbie naszégò jãzëka w dzysdniowim swiece technologiów. Mómë plan ùsadzëc profesjonalny słowôrz kaszëbsczégò jãzëka w jinternece. Òd 2 lat mómë starã nalézc na to dëtczi w rozmajitëch jinstytucjach, równak òceniwającé nasze wniosczi kòmisje sparłãczoné z ùdëtkòwianim dzejaniów miészëznowëch òrganizacjów dërch òdrzucywają nasze prosbë, piszącë nama w òdpòwiescë, że taczi słowôrz to nie je dzejanié kùlturalné, a naùkòwé.

Pò dwóch latach staraniów ë szukaniô za dëtkama chcemë proszëc ò wasze, priwatné wspiarcé ti ùdbë. Cobë dac lëdzóm taką mòżlëwòtã mómë rëszoné zbiérkã na stronie: https://zrzutka.pl/5xw6zz

Chcemë proszëc waju ò kòżdé wspiarcé, nawetkã drobnyma wpłatama. Żlë ùdô sã nama ùzbiérac całą kwotã, mómë nôdzejã ùsadzëc zôczątk słowarza: kòl 25 tës. hasłów z bëlnym jich òpisanim midzë kaszëbsczim ë pòlsczim jãzëkã. W przińdnoce mdzemë checlë to rozwijac ò pòstãpné jãzëczi: anielsczi, miemiecczi ë ùkrajińsczi. Do te dodómë nôdgrania zwãków kaszëbsczich słowów, a òkróm stronë w jinternece, rëszimë téż mòbilkòwą aplikacjã. Më wierzimë, że to mdze nôrzãdło, jaczé kòżdémù mdze służëc w ùczbie kaszëbiznë.

Jeżlë mòżece, sélôjce no wiadło dali w swiat.

Wiôlgô dzãka za kòżdą pòmòc!